Var och en som har jakträtt på Sommen har möjlighet att nyttja denna möjlighet, nytt är att tillståndet gäller till 2023 i både Jönköpings och Östergötlands län.

Skarvinventering i sjön Sommen 15 augusti 2018.

 

En skarvinventering har gjorts i sjön Sommen och nu har vi fått en nivå (index) som sedan går att jämföra med framtida inventeringar. Antalet direkta observationer är inte identiskt med totalsumman fåglar i sjön eftersom det finns risk att några är dubbelräknade, men indikerar ändå en mycket hög närvaro av skarv i sjön just nu. Totalt har 1 505 individer observerats denna morgon och inventeringen täcker hela sjön. De stora flockarna kan efter att blivit skrämda och räknade på en sektion flyga in en annan sektion. Om vi antar att observationer är gjorda två gånger för 1 000 fåglar, vilket är högt räknat, är det i sjön 1 000 skarvindivider just nu. Varje fågel äter 0,5 kg fisk dagligen, vilket ger ett totalt uttag av 500 kg per dag. Räkneexemplet kan fortsätta med antalet dagar per år som dessa individer finns i sjön. Detta blir då lite mer spekulation, då vi inte vet om numerären är konstant under en säsong etc. Inventeringen är utförd av Sommens Fiskevårdsområde tillsammans med Sportfiskeklubbarna i Boxholm och Tranås. Vid inventeringstillfället sköts 7 fåglar.

 

Slutsats: Skarvens stora närvaro och uttag i sjön Sommen torde ha en ej försumbar påverkan på sjöns fisksamhälle och utgöra ett stort hot för balansen mellan arterna och ekosystemet. Fortsatt störning och jakt i sjön, gärna ökad intensitet, är att rekommendera till alla vattenrättsägare. Nyttja vårt tillstånd till jakt på skarven, se vår hemsida för villkoren. Glöm inte att rapportera skjutna fåglar fortlöpande, dock senast 1 december. Nytt tillstånd för skyddsjakt kommer att krävas efter årsskiftet.

Traditionsenligt hålls "Fiskets dag" på färjeläget Torpön 18/7 10:00-16:00.

Visning av olika fiskemetoder, hur man tar hand av fångad fisk, mm.mm.

Sommens Fiskevårdsområde 2018 i maj månad

 

 

Kort information kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Den nya förordningen gäller hela EU och omfattar såväl föreningar som företag och organisationer. Lagen handlar om hur man hanterar personuppgifter. För Sommens Fiskevårdsområde som är personuppgiftsansvarig hämtar vi personuppgifter i form av namn och adress, e-postadress i samband med att ett fiskekort löses. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med försäljningsställena och Ifiske kring hur dessa uppgifter skall hanteras och att de inte får lämnas ut till extern nyttjare. Personuppgifterna på fiskekortet skall användas till att identifiera personens behörighet under giltighetstiden gent emot tillsynsman / vattenrättsägare samt göra det möjligt för parterna att kommunicera. I samband med fisketillsyn och olovligt / olaga fiske kan ovan angivna personuppgifter kompletteras med personnummer. Underlaget hanteras av tillsynsmannen för att överlämnas till tillsynsansvarig ( båda innehar personuppgiftsbiträdes avtal) , som därefter överlämnar personuppgifterna jämte anmälan till polismyndigheten.

Personuppgifter sparas under hela tiden handlingen med personuppgifterna äger giltighet eller till tidpunkt som annan lagstiftning kräver. Hantering av personuppgifter inom fiskevårdsområdes organisation begränsas till ordförande, sekreterare och kassör.

För att skydda Dina personuppgifter har vi granskat och reviderat egna rutiner och upprättat avtal med försäljningsställena och med tillsynsorganisationen som reglerar säkra hanteringsrutiner.

Som uppgiftslämnare har du rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerat på Dig och du är välkommen med en skriftlig begäran om du känner tveksamhet.

Beskrivning av GDPR och personuppgifter som berör vattenrättsägarna har skickats ut direkt till samtliga fastigheter våren 2018.

 

Sommens Fiskevårdsområde

 

 

Som vanligt har det beslutats vilka ärenden som styrelsen skall fokusera på under året:

Fisketillsyn

Tillsyn av fågelskyddet

Skyddsjakt på skarv

Vidare arbete med fiskvägen vid Laxberg

Fiskets dag på Torpön

Vassrensning i Dragsnässundet