Soldnedgang-over-sommen-smal

Sommens fiskevårdsområde har som målsättning att utveckla en långsiktigt uthållig strategi för fiskevården i sjön Sommen genom att:

  • Bevara och stärka svaga bestånd av unika och hotade arter som röding och öring.
  • Anpassa och utveckla fisket till en ekologiskt hållbar nivå.
  • Restaurera skadade vattenmiljöer och begränsa yttre påverkan.
  • Bygga upp lokal kunskap och kompetens för den framtida fiskevården.
  • Genom långsiktigt uthålliga fiskevårdsinsatser bidra till att öka Sommenbygdens attraktivitet för såväl för de åretruntboende kring sjön, som för besökande natur och kulturintresserade.

Denna nya strategi innebär i korthet en övergång från den äldre, traditionella fiskevården, vilken i första hand bestod av odling och utsättning av fisk, till förstärkning och bevarande av sjöns fiskbestånd. Strategin innebär sålunda ett mer omfattande, långsiktigt och ekologiskt hållbart perspektiv över sjöns och vattendragens fisksamhälle, vad beträffar såväl bevarandebiologi som uttag av fisk.