Föreliggande rapport är en uppdatering av fiskevårdsplanen för Sommen som togs fram 2002. Förslagen i den har successivt genomförts och fått önskad effekt. Förändrade fiskemönster, nya gemensamma regelverk genom EU och ett varmare klimat gör att planen behövde uppdateras.

Denna nya plan har som ansats en ekosystembaserad fiskförvaltning. Här redovisas dagens fiskeregler i sjön, fisket, genomförda undersökningar och en bedömning av olika fiskbestånds status. Beståndens status har bedömts från fångststatistik, provfisken och en enkät. Jämförelser har skett med andra vatten både i nutid och med äldre data. Därtill finns en översikt av miljöpåverkan som kan ha effekt på sjön som livsmiljö, till exempel belastningen med närsalter, vattenreglering, dammar och ett varmare klimat.

 

Ladda ner den kompletta fiskevårdsplanen för 2021 som en PDF-fil:

 

De båda Fiskevårsplanerna från 2002 respektive föreliggande från 2021 kompletterar varandra. För den intresserade finns det möjligheter att ta del av den äldre planen via länken;