Sverige Sweden Sommen Lake

Sjön Sommen är belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland med huvuddelen av sjön i Östergötland.

De största samhällena vid eller i nära anslutning till sjön är Tranås,  Boxholm, Sommen, Malexander, Torpa, Asby och Norra Vi. I övrigt är sjöns omgivningar ett glest bebyggdt skogslandskap.

Sjöns karaktär

Det bergiga landskapet har givit sjön en oregelbunden form, med många vikar och öar. Sjön har drygt 300 öar och enligt ett gammalt talesätt, ska det vara 365 öar, en ö för varje dag på året. Den största ön är Torpön. De flesta av öarna är bergiga och det är även stränderna kring sjön.

Vattnet

Sommen är känd för sitt klara, näringsfattiga vatten, i vilket man vid goda förhållanden har ett siktdjup på 8-10 meter.

Det största uppmätta djupet är är 53 m, men inofficiella mätningar har visat över 60 meters djup. Medeldjupet i sjön är 17 m.

För aktuellt vattenstånd, se Tekniska Verkens sida.

Djurlivet

Sjön är artrik och hyser 22 arter varav de i särklass mest skyddsvärda är storrödingen och den sjölevande öringen. Dessa arter har också högst prioritet när det gäller Fiskevårdsområdets bevarandeinsatser. Fågellivet kring sjön är rikt och här häckar bland annat flera fiskgjusepar.

Faktatabell

Höjd över havet 146,3 meter (I medel)
Regleringsamplitud 145,6 – 147,1 meter
Sjöns yta 13 204 hektar
Strandlinje 449 340 m
Antalet öar ca 260 st
Tillrinningsområde 1 782 km2
Tillflöden Svartån, Bulsjöån mfl bäckar
Fiskarter 22 st
Västra bäckenet, Tranåssjön mm
Medeldjup 14 meter
Max djup 53 meter
Omsättningstid vattenvolym 1,5 år
Östra bäckenet, Malexandersjön mm
Medeldjup 18 meter
Max djup 53 meter
Omsättningstid vattenvolym 11 år