Sommen-utsikt-over-sjon
Tack vare Sommens karaktär med flera smala fjärdar, grunda vikar, stora pelagiska områden, stora djup och olika näringsstatus i östra respektive västra bäckenet, finns utrymme för många fiskarter (d v s många potentiella nischer). Sommen är dock en näringsfattig sjö, varför den inte hyser särskilt många karpfiskarter (s k cyprinider).

Sjöns arter har enligt flera undersökningar och oberoende uppgifter tidigare minskat. Sommens FVO ser det som en av sina viktigaste uppgifter att värna om sjöns unika artrikedom och stoppa denna utveckling.

Fiskarter som finns i sjön Sommen

(Tips: För att se en bild över de olika fiskarna så placera muspekaren över fisken du är intresserad av.)

 • Abborre (Perca fluviatilis)
 • Benlöja (Alburnus alburnus)
 • Bergsimpa (Cottus poecilopus)
 • Braxen (Abramis brama)
 • Elritsa (Phoxinus phoxinus)
 • Färna (Leuciscus cephalus)
 • Gers (Gymnocephalus cernus)
 • Gädda (Esox lucius)
 • Gös (Sander lucioperca)
 • Lake (Lota lota)
 • Mört (Rutilus rutilus)
 • Nors (Osmerus eperlanus)
 • Ruda (Carassius carassius)
 • Röding (Salvelinus alpinus)
 • Sarv (Rutilus erythrophthalmus)
 • Sik (Coregonus fera)
 • Siklöja (Coregonus albula)
 • Småspigg (Pungitius pungitius)
 • Sutare (Tinca tinca)
 • Vimma (Vimba vimba)
 • Öring (Salmo trutta)
 • Ål (Anguilla anguilla)
 • Kräftor (Astacus pacifastacus)