Sommen-Fiskeregler-bok

Gällande bestämmelser för fiskekortsinnehavare fr. o. m. 16-01-01

Fiske får inte bedrivas närmare än 50 meter från brygga eller bebyggd tomt om
inte särskilt tillstånd inhämtats av ägaren. Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.

Fiskekortet berättigar till fiske i sjön Sommen enligt gällande bestämmelser med enbart handredskapsfiske så som mete, pimpel, kastspö, flugspö och drag. Max två redskap (linor eller beten) per kort alt. Även vid det allt populärare ismetet gäller 2 beten per fiskande. Vid släpfiske efter båt max två fiskande*. Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.

Trollingfiskekortet medger dessutom rätt till trollingfiske med djuprigg alt. spöparavan. Högst sex fiskande beten får samtidigt användas per båt. Ytutterfiske, lodutterfiske och yttrolling med planerboards är inte tillåtet. Deltagare på båt som bedriver trollingfiske skall samtliga inneha giltigt trollingfiskekort. Vi rekommenderar: Enkelkrok vid trolling för att kunna minimera skador på återutsatt fisk

Fiskekortsinnehavaren skall respektera och göra sig underrättad om fredningstider och fredningsområden för röding och öring samt fågelskydd inom Sommens vattenområde.
Fiskekortet alternativt kontrollnummer skall alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för
polis, fisketillsyningsman eller vattenrättsägare. Vid kontroll av fiskekort skall redskapen tagas upp i syfte att underlätta kontrollen.

Fiskekortet är personligt men gäller även för familjemedlemmar upp till 20 års ålder. Befinner sig inte denne i förälders närvaro skall legitimation jämte förälders fiskekort kunna uppvisas vid anmaning. Ungdomar upp t.o.m 15 årsålder fiskar utan fiskekort, men med samma regelverk som gäller för sjön.

Enligt Sommen bestämmelser gäller bl a följande:

Fångst av röding och insjööring är förbjuden fr o m 16 september t o m 31 december i hela sjön. Den som under fredningstiden fångar någon fisk av dessa arter skall återutsätta fisken. Se rekommendation nedan. Riktat fiske mot dessa arter är förbjudet under denna period. Under denna tid är allt fiske förbjudet inom de fyra fredningsområdena 1 – 4.

Följande minimimått för fångst gäller, Gädda: 40 cm, insjööring: 60 cm, Gös: 40 cm, Röding: 60 cm, Ål: 70 cm. Fångad röding och insjööring under gällande minimimått bör sumpas några minuter i balja eller liknande innan returnering.

Förbjudet fiskesätt - Riktat vertikalfiske med hjälp av ekolod är endast tillåtet i Sommens västra bäcken (Sommenfjärden, Boxholmsfjärden, Tranåssjön och Torpafjärden) med begränsning Torpöbron i söder och Färjeläget i norr. Vid fiske får ej krokredskap användas som är anpassat till att rycka fast fisken. Bestämmelserna utgör inget hinder mot att använda huggkrok för att bärga fisk som med annat redskap fångats. Fångad röding och insjööring under gällande minimimått bör sumpas några minuter i balja eller liknande innan returnering.

Fångstbegränsning - Max en laxartad fisk per fiskekort och dygn. Övriga arter ingen begränsning.

Kontrollavgift - Sommens Fiskevårdsområde tar ut en kontrollavgift vid överträdelser mot ovan angivna bestämmelser.

Återkommande nätförseelser. 500:-

Fiske i fredningsområden, allt fiske 4000:-

Övriga överträdelser såsom flera fångade fiskar än tillåtet eller att minimimått har underskridits 2500:-

Genom att lösa medlemskort / fiskekort i någon av anslutna fiskeklubbar runt sjön Sommen bidrar du aktivt till vården av sjön och dess fiskbestånd. Med ditt uppträdande i naturen och på sjöns rena vatten avgör du själv hur trivsam miljön skall vara. Håll naturen ren. Var försiktig med ELD. Gör ej upp eld på Sommens vackra berghällar.

Välkommen ut på vår unika sjö!