STADGAR för sjön Sommens fiskevårdsområdesförening

Sommens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön Sommen som ingår i Boxholm, Kinda och Ydre kommuner inom Östergötlands län samt inom Tranås kommun, Jönköpings län.

§1 Medlemskap

Sommens fiskevårdsområdesförening (SFVO) förvaltar allt fiske i sjön Sommen sons ingår i Boxholm, Kinda och Ydre kommuner inom Östergötlands län samt inom Tranås kommun, Jönköpings län.

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m fl som avses i 3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden (1981:533). Nämnda fiskerättsinnehavare (vattenägare) förtecknas i bilaga 1.

§2 Omfattning

Fiskevårdsområdet omfattar allt fiske inom sjön Sommen med följande till- och frånflöden, från:

a. Regleringsdammen strax uppströms Visskvarns kraftverk (Visskvarns damm).

b. En längs strandlinjen tänkt linje över mynning på Svartån vid dess inflöde i Sonmen.

c. Landsvägsbron över Lillsjöns utflöde vid Malexander.

d. En längs strandlinjen tänkt linje över mynningen på övriga i sjön Sommen utfallande mindre åar och bäckar samt ner till regleringsdammen (Laxbergsdammen) vid sjöns utflöde. Sjön Ekeln ingår.

§3 Syfte

Fiskevårdsområdet har till syfte att allsidigt främja fisket och fiskevården inom berörda vattenområden samt genom försäljning av fiskekort bereda allmänheten möjlighet till fritidsfiske inom detta för ändamål upplåtna områden och med beaktande av gällande bestämmelser för fiskets utförande.

§4 Vattenägares delaktighet

Vattenägares delaktighet i Sommens fiskevårdsområdesförening motsvaras av den andel mantalet anger i respektive skifteslags område och av den areal vattenområde inom fiskevårdsområdet som tillhör respektive skifteslag. Förteckningen över ingående fastigheter samt deras ägare och deras delaktighet i Sommens fiskevårdsområde uppdateras löpande. Originalet av den aktuella förteckningen över delägarna och deras delaktighet förvaras av fiskevårdsområdesföreningens kassör. En aktuell kopia lämnas till Sommens fiskevårdsområdesförenings bevakningsorganisation som underlag för bevakningsarbetet.

§5 Upplåtelse av fiske

Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområde. Upplåtelse får endast omfatta handredskapsfiske. Kräftfiske far ej upplåtas av föreningen.

§6 Fiskebestämmelser för sjön Sommen

De närmare bestämmelserna för fisket och det upplåtna handredskapsfisket (sportfiske) och villkoren för försäljning av fiskekort till allmänheten bestäms av ordinarie fiskestämma. Fiskebestämmelserna sjön Sommen anges i en särskild handling.

§7 Vattenägarnas egna fiske

Vattenägare får inom vattenområde som tillhör skifteslag bedriva fiske i förhållande till sitt andelstal. För fiske inom övrigt vattenområde far delägare fiska endast på sätt som stämman beslutar. Delägare far ej upplåta handredskapsfiske (sportfiske) eller annat fiske på eget vatten som står i strid med fiskevårdsområdets fiskebestämmelser.

Upplåtelse av övrigt fiske får ske genom fiskerättsägarens försorg. Upplåtelse av stadigvarande betydelse bör vara skriftliga och meddelas föreningens styrelse.

§8 Tillskott

Delägare kan, utöver vad som sägs i 14 §, andra stycket, enligt tidigare gällande lag ont fiskevårdsområden (1960:130), inte åläggas att lämna tillskott till fiskevårdsområdets verksamhet.

§9 Överskott

Av fiskevårdsområdets årliga behållna avkastning bör ca 50 % användas till fiskevårdande åtgärder, till bevakning och aktuella investeringar och anordningar som gagnar fiskevårdsområdets syfte. Återstoden ska om fiskestämman ej annorlunda beslutar, fördelas mellan delägarna efter delaktighet.

§10 Räkenskapsår

Sommens fiskevårdsområdes räkenskapsår omfattar tiden 1.1 till 31.12.

§11 Fiskestämma

Ordinarie fiskestämmma skall årligen hållas senast den 31 mars. Dock kan extra fiskestämma hållas då styrelsen finner anledning eller då minst en tiondel av delägarna till styrelsen inger skriftlig framställning därom samt anger ärende som ska behandlas.

§12 Kallelse till fiskestämma

Kallelse till fiskestämmla ska ske senast tio dagar innan och ske genom annonsering i de ortstidningar som fiskestämman beslutar eller genom personlig kallelse. Motioner till stämman ska vara skriftliga och vara styrelsens ordförande till handa senast tre veckor innan stämman.

§13 Ordinarie fiskestämma

Vid ordinarie fiskestämma ska följande förekomma

1. Anteckning om närvarande medlemmar och ombud för underlag till röstlängd. 2. Fråga om kallelse till fiskestämman skett på behörigt sätt.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande för fiskestämman.

5. Val av justeringspersoner för fiskestämman, tillika rösträknare.

6. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsårets förvaltning.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av arvodet.

10. Beslut om hur uppkommen vinst ska användas eller hur uppkommen förlust ska täckas.

11. Val av ordförande och övrig styrelse. Hälften av styrelse och suppleanter väljs årligen för en period av två år.

12. Val av revisorer.

13. Val av valberedning.

14. Beslut om hur handredskapsfisket (sportfisket) kommande verksamhetsår ska upplåtas samt vilka villkor som gäller.

15. Beslut om hur övriga fisket ska bedrivas under kommande verksamhetsår. 16. Verksamhetsplan för de kommande året, av styrelsen hänskjutna frågor.

17. Motioner till stämman.

18. Meddelande om var och när stämmoprotokollet finns tillgängligt.

19. Sätt att kalla till nästa årsstämma.

20. Övriga ärenden.

§14 Omröstning

Vid fiskestämma har varje delägare en röst utom i de fall annorlunda är stadgat i LOFO. Dock skall om någon delägare så yrkar före omröstningen, röstning ske efter delaktigheten vid beslut som reglerar i vilken omfattning delägarna ska få utöva sin fiskerätt. Vid röstning efter delaktigheten får i sist angivna fall icke någon rösta för mer än en tiondel av fiskevårdsområdets sammanlagda delaktighetstal. Ombud skall kunna uppvisa fullmakt för att kunna utöva rösträtt.

§15 Protokoll

Vid fiskestämma skall genom ordförandens försorg föras protokoll. Protokollet skall justeras inom 2 veckor efter stämman och finnas tillgängligt på sätt som stämman beslutat.

Revisorerna ska alltid ta del av protokoll, fakturor och fiskevårdsområdets övriga handlingar.

§16 Tillkännagivande

Fiskestämmans beslut om delägarnas rätt att nyttja fisket på annat sätt än vad som i 7 § angetts, skall senast inom 30 dagar efter beslutets fattande tillkännages delägarna per post alternativt minst 3 månader innan beslutet träder i kraft.

§17 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ordinarie ledamöter och högst sex suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott för handläggning av ärenden mellan styrelsens sammanträden. Handlagda ärenden ska anmälas till styrelsen.

§18 Styrelsens säte och kallelse

Styrelsen har sitt säte i Boxholm. Till styrelsens sammanträde skall kallas samtliga ledamöter och suppleanter i mån av behov. Styrelsen är beslutsför med minst hälften av antalet ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening flertalet omfattar. Vid lika röster äger ordförande utslagsröst.

§19 Firmateckning

Fiskevårdsområdets firma tecknas av styrelsen på sätt som styrelsen beslutar.

§20 Styrelsemötena

Utöver vad som stadgas i Lagen om fiskevårdsområden (1981:533) åligger det styrelsen att:

1. Tillse att räkenskaperna blir ordentligt förda.

2. Upprätta verksamhetsberättelse vid varje verksamhetsårs slut.

3. Utfärda och sälja fiskekort.

4. Anordna bevakning mot olovligt fiske.

5. Utse funktionärer för det fiskevårdande arbetet.

6. Ajourhålla förteckningen över fiskevårdsföreningens medlemmar (vattenägarna).

7. Till Länsstyrelsen rapportera styrelsens sammansättning vid ändring av sammansättning.

8. Upprätta verksamhetsplan för pågående verksamhetsår.

Vid styrelsens sammanträden ska justerade protokoll föras.

§21 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och fiskevårdsområdets räkenskaper ska på ordinarie fiskestämma utses två revisorer och två revisorssuppleanter.

§22 Revision och revisionsberättelse

Det gångna verksamhetsårets förvaltningsberättelse och avslutade räkenskaper ska överlämnas till revisorerna för granskning senast den 28 februari. Revisionsberättelsen skall hållas tillgänglig för delägarna och föredras på ordinarie fiskestämma.

§23 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie. Förändring av föreningens stadgar i hänseende som anges i 18 § lagen om fiskevårdsområden (1981:533) d.v.s. stadgarnas 1-8, 14, 23 och 24, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

§24 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av länsstyrelsen. Sedan beslutet vunnit laga kraft och all känd gäld blivit gulden skall fiskevårdsområdets tillgångar fördelas på sätt som framgår av lagen om fiskevårdsområden (1981:533).

Dessa stadgar har antagits vid två på varandra följande fiskestämmor den 21 maj och den 13 november 2003. De har antagits under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner föreslagen ändring av stadgarna.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genom beslut den 25 februari 2004 godkänt föreslagen ändring av stadgarna för sjön Sommens fiskevårdsområdesförening. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1 - 8, 14, 23 och 24 i dessa stadgar.

Bilagor

1. Ajourförd förteckning över fiskevattenägarna, d.v.s. ägare till fastigheter och samfälligheter med del i Sommens fiskevårdsområde.

2. Fiskebestämmelser för sjön Sommen.