Sommens Fiskevårdsområde 2018 i maj månad

 

 

Kort information kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Den nya förordningen gäller hela EU och omfattar såväl föreningar som företag och organisationer. Lagen handlar om hur man hanterar personuppgifter. För Sommens Fiskevårdsområde som är personuppgiftsansvarig hämtar vi personuppgifter i form av namn och adress, e-postadress i samband med att ett fiskekort löses. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med försäljningsställena och Ifiske kring hur dessa uppgifter skall hanteras och att de inte får lämnas ut till extern nyttjare. Personuppgifterna på fiskekortet skall användas till att identifiera personens behörighet under giltighetstiden gent emot tillsynsman / vattenrättsägare samt göra det möjligt för parterna att kommunicera. I samband med fisketillsyn och olovligt / olaga fiske kan ovan angivna personuppgifter kompletteras med personnummer. Underlaget hanteras av tillsynsmannen för att överlämnas till tillsynsansvarig ( båda innehar personuppgiftsbiträdes avtal) , som därefter överlämnar personuppgifterna jämte anmälan till polismyndigheten.

Personuppgifter sparas under hela tiden handlingen med personuppgifterna äger giltighet eller till tidpunkt som annan lagstiftning kräver. Hantering av personuppgifter inom fiskevårdsområdes organisation begränsas till ordförande, sekreterare och kassör.

För att skydda Dina personuppgifter har vi granskat och reviderat egna rutiner och upprättat avtal med försäljningsställena och med tillsynsorganisationen som reglerar säkra hanteringsrutiner.

Som uppgiftslämnare har du rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerat på Dig och du är välkommen med en skriftlig begäran om du känner tveksamhet.

Beskrivning av GDPR och personuppgifter som berör vattenrättsägarna har skickats ut direkt till samtliga fastigheter våren 2018.

 

Sommens Fiskevårdsområde

 

 

Som vanligt har det beslutats vilka ärenden som styrelsen skall fokusera på under året:

Fisketillsyn

Tillsyn av fågelskyddet

Skyddsjakt på skarv

Vidare arbete med fiskvägen vid Laxberg

Fiskets dag på Torpön

Vassrensning i Dragsnässundet

Årets fiskestämma gick av stapeln 21/3 kl. 18:30 på Solviken i Torpa, Ydre.

Ett 25-tal vattenägare var representerade.

eric Carpholm omvaldes som ordförande.

Reinhold Kastensson avtackades efter 40!!! år i FSO:s stryrelse.

Beslutades att behållningen av 2017 års fiskekortsförsäljning skall 50% gå tillbaka till sjön genom olika fiskevårdsåtgärder andra hälften skall gå vattenägarna.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes (se annan plats på hemsidan)

Mötet avslutades med att Sommens nye yrkesfiskare Anders Paulsson presenterade sig och sin verksamhet.

Nu är det hög tid för Er vattenrättsägare och arrendatorer som fiskar med mängdfångande redskap att rapportera 2017 års fångster.

Rapporterna sammanställs och kommer inte kunna knytas till enskilda fastigheter eller fiskare. Rapporteringen av fångster är mycket viktigt som

beslutsunderlag när nya fiskevårdandeinsatser planeras för vår unika sjö Sommen.

Kan du inte använda bifogad mall så skriv ned motsvarande uppgifter direkt i ett mail eller brev och sänd till Sommens FVO.

http://sommen.org/Styrelsen_Filer/Fangstrapportering_2017.pdf

Mvh Johan C

Mark och miljödomstolen har upphävt vissa delar av den gamla vattendomen för Visskvarn, detta möjliggör för Tranås Energi att anlägga ett omlöpe vid Visskvarn.
Om detta blir verklighet kommer Sommenöringen att få tillgång till lekvatten i Bulsjöån hela vägen upp till Västra Lägern.
Vi på Sommens FVO kan bara applådera detta initiativ. Dramatiska förbättringar av Sommenöringens livsvillkor kommer att ske när omlöpet blir verklighet.