Sommens Fiskevårdsområde 2018 i maj månad

 

 

Kort information kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Den nya förordningen gäller hela EU och omfattar såväl föreningar som företag och organisationer. Lagen handlar om hur man hanterar personuppgifter. För Sommens Fiskevårdsområde som är personuppgiftsansvarig hämtar vi personuppgifter i form av namn och adress, e-postadress i samband med att ett fiskekort löses. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med försäljningsställena och Ifiske kring hur dessa uppgifter skall hanteras och att de inte får lämnas ut till extern nyttjare. Personuppgifterna på fiskekortet skall användas till att identifiera personens behörighet under giltighetstiden gent emot tillsynsman / vattenrättsägare samt göra det möjligt för parterna att kommunicera. I samband med fisketillsyn och olovligt / olaga fiske kan ovan angivna personuppgifter kompletteras med personnummer. Underlaget hanteras av tillsynsmannen för att överlämnas till tillsynsansvarig ( båda innehar personuppgiftsbiträdes avtal) , som därefter överlämnar personuppgifterna jämte anmälan till polismyndigheten.

Personuppgifter sparas under hela tiden handlingen med personuppgifterna äger giltighet eller till tidpunkt som annan lagstiftning kräver. Hantering av personuppgifter inom fiskevårdsområdes organisation begränsas till ordförande, sekreterare och kassör.

För att skydda Dina personuppgifter har vi granskat och reviderat egna rutiner och upprättat avtal med försäljningsställena och med tillsynsorganisationen som reglerar säkra hanteringsrutiner.

Som uppgiftslämnare har du rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerat på Dig och du är välkommen med en skriftlig begäran om du känner tveksamhet.

Beskrivning av GDPR och personuppgifter som berör vattenrättsägarna har skickats ut direkt till samtliga fastigheter våren 2018.

 

Sommens Fiskevårdsområde